คำขอเพื่อการดาวน์โหลดข้อมูล

ลิงค์เพื่อการดาวน์โหลดได้ส่งไปยังอีเมลล์ของคุณแล้ว

เงื่อนไขการใช้งาน

คำปรารภ
กลุ่มบริษัท Hettich Group (The Licensor) มีลิขสิทธ์ของรูปภาพต่างๆที่คุณจะดาวน์โหลดไปใช้งาน

ข้อ 1 การให้สิทธิ
(1) ผู้ให้อนญาติ (The Licensor) จะอนุญาติให้ผู้ได้รับอนุญาติ (the Licensee) แบบไม่ผูกขาดในการใช้รูปภาพที่ได้ดาวน์โหลดไป เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้น
(2) ผู้ได้รับอนุญาติสามารถใช้รูปภาพในการนำเสนอกับบุคคลอื่นได้ แต่จะต้องระบุที่มาของภาพเหล่านั้น (อย่างน้อยที่สุด ‘Source: Hettich’).
(3) ผู้ให้อนุญาติไม่อนุญาติให้บุคคลที่สามใช้รูปภาพซึ่งเขาได้รับจากผู้ได้รับอนุญาติ
(4) ผู้ให้อนุญาติไม่รับประกันว่าผู้ได้รับอนุญาติอาจจไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามได้
(5) ผู้ให้อนุญาติจะต้องได้รับการแจ้งทันทีหากมีบุคคลที่สามแจ้งว่าผู้ได้รับอนุญาติละเมิดลิขสิทธ์จากการนำรูปภาพไปใช้
(6) ผู้ได้รับอนุญาติไม่ได้รับอนุญาติในการเปลียนแปลงรูปภาพ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปภาพจะน้องแจ้งมากยังผู้ให้อนุญาติ
(7) ผู้ได้รับอนุญาติไม่สามารถโอนสิทธิการใช้นี้ไปยังบุคคลที่สามได้
(8) ผู้ได้รับอนุญาติไม่สามารถโต้แย้งเรื่องสิทธิการใช้รูปภาพกับผู้ให้อนุญาติ
(9) ผู้ได้รับอนุญาติไม่ได้รับสิทธิอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้
ข้อ 2 การชำระหนี้
สิทธิในการใช้รูปภาพนี้ไม่มีค่าใช่จ่าย (ฟรี)
ข้อ 3 ระยะเวลาของข้อตกลง
(1) สิทธิการใช้รูปภาพนี้จะหมดลงเมื่อผู้ได้รับอนุญาติไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง และได้รับการแจ้งเตือนถึงสิทธิการใช้ที่ได้สิ้นสุดลง
(2) ผู้ให้อนุญาติขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการให้อนุญาติใช้รูปภาพมื่อไรก็ได้
ข้อ 4  อื่นๆ
(1) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้อาจจะทำโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจจะไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
(2) หากเกิดความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดบางข้อ หรือข้อกำนหดบางข้อมีช่องว่าง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพิจารณาเพื่อหากฎเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นทางออกของความขัดแย้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับข้อกำหนดอื่นๆต่อไป (การไม่มีผลทางกฎหมายของข้อตกลงแต่ละข้อเป็นอิสระซึ่งกันและกัน ไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงอื่นๆ)
(3) ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ของกฏหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(4) หากเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้งานรูปภาพนี้ การดำเนินการทางกฎหมายจะต้องแจ้งต่อสำนักงานกฎหมายของ Hettich Management Service GmbH.