Ζήτηση συνδέσμου

Ο σύνδεσμος έχει αποσταλεί στο e-mail σας.

Οροι χρήσης

Επισήμανση
Η Hettich Group (‘Κάτοχος άδειας’) κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για τισ φωτογραφίες  που παρέχει.

Αρθρο 1 Παραχώρηση δικαιωμάτων

(1) Ο κάτοχος άδειας παραχωρεί για αόριστο χρόνο τα δικαιώματα για την χρήση της φωτογραφίας στον χρήστη.
(2) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την φωτογραφία με τον όρο ότι θα αναφέρει κάθε φορά τον κάτοχο της άδειας  (δηλ. ‘Πηγή: Hettich’).
(3) Ο κάτοχος άδειας, δεν έχει γνώση παρακράτηση διακιώματων που σχετίζονται με την φωτογραφία απο τρίτους.
(4) Ο κάτοχος άδειας δεν εγγυάται ότι η χρήση της φωτογραφίας δεν βλάπτει δικαιώματα τρίτων.
(5) Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει τον κάτοχο άμεσα σε περίπτωση που κάποιος τρίτος εναντιωθεί στην χρήση της φωτοργραφίας.
(6) Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταβάλλει την φωτογραφία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εξουσιοδότηση του Κατόχου άδειας.
(7) Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της φωτογραφίας απαγορεύεται να μεταβιβαστεί σε τρίτους προς χρήση.
(8) Ο χρήστης σεβόμενος τα διακιώματα του Κάτοχου αδείας απαγορεύεται να αντλήσει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα χρήσης απο την χρήση της φωτογραφίας.
(9) Αλλα διακιώματα πλέον αυτών που περιγράφονται σε αυτήν την συμφωνία δεν παρέχονται στον χρήστη.
Αρθρο 2 Πληρωμή
Τα δικαιώματα παρέχονται δωρεάν
Αρθρο 3 Διάρκεια συμφωνίας
(1) Τα δικαιώματα χρήσης παύουν να ισχύουν εφόσον δεν τηρούνται οι όροι αυτής της συμφωνίας, παρά την έγγραφη προειδιποίηση.
(2) Ο κάτοχος άδειας έχει το δικαίωμα να αποσύρει ανα πάσα στιγμή την παροχή των δικαιωμάτων χρήσης..
Αρθρο 4  Διάφορα
(1) Προσθήκες ή αφαιρέσεις σε αυτήν την συμφωνία πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση παραίτησης απο την υποχρέωση της γραπτής κοινοποίησης.
(2) Η ακύρωση ή η απενεργοποίηση επιμέρους διατάξεων αυτής της συμφωνίας δεν επηρεάζει την ισχύ άλλων διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις όσο πιο κοντά στο σκοπό του τελικού αποτελέσματος που επιφέρει η διατάξη που ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αντιοκρουόμενες διατάξεις της συμφνίας αυτής.
(3) Αρμόδια δικαστηρια για αυτην την συμφωνία είναι τα δικαστήρια της Ομοσπονδιακής Δημμοκρατίας της Γερμανίας.
(4) Ολες οι κοινοποιήσεις σχετικά με αντιδικίες που σχετίζονται με αυτήν την συμφωνία θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Hettich Management Service GmbH.