Поискай линк към файла

Линк към файла за теглене ще бъде изпратен на Вашия е-майл адрес.

Условия за ползване

Преамбюл
Групата на Hettich ("Лицензодателят") има определени права, свързани с търговската марка, по отношение на предоставеното за теглене изображение.
§ 1 Предоставени права
(1) Лицензодателят дава на лицензополучателя за неопределен период от време, неизключително право на ползване за изтегляне на поставеното на разположение изображение.
(2) Лицензополучателят има право да използва изображението с писмено посочване на източника (най-малко "Източник: Hettich") при външно представяне.
(3) На лицензодателя не са известни права на трети лица, които биха могли да възпрепятстват употребата на изображението.
(4) Лицензодателят не гарантира, че използването на изображението не нарушава правата на трети лица.
(5) Ако бъдат повдигнати искове срещу лицензополучателя от трета страна относно използването на изображението, лицензодателят трябва да бъде уведомен незабавно.
(6) Лицензополучателят няма право да променя изображението. Всяка промяна изисква съгласието на лицензодателя.
(7) Правото на ползване не може да се прехвърля и не позволява на лицензополучателя да предоставя права за ползване на трети страни.
(8) Лицензополучателят се задължава да не добива права от използването на изображението против интересите на лицензодателя.
(9) Други, освен изрично изложените в настоящото споразумение за ползване права, не са прехвърлени на лицензополучателя.
§ 2 Обезщетение
Предоставянето на права за ползване е безвъзмездно.
§ 3 Продължителност на договора
(1) Правото на ползване се прекратява, ако лицензополучателят е нарушил задълженията си по настоящото споразумение за ползване и въпреки писмено предупреждение продължава с това поведение.
(2) Лицензодателят си запазва правото да отнеме правата за ползване на изображението по всяко време.
§ 4 Разни
(1) Изменения и допълнения към настоящите условия за ползване трябва да се правят в писмена форма. Това важи и за отказ от писмено установени положения.
(2) Невалидността или неефективността на отделни разпоредби на настоящите условия за ползване не влияят на валидността на останалите разпоредби. В този случай страните са задължени да заместят неадекватната разпоредба с разпоредба, която следва неадекватната и е формулирана с оглед на актуалната ситуация. По същия начин се процедира, ако се установи пропуск в условията за ползване.
(3) Условията за ползване са подчинени на правото на Федерална република Германия.
(4) Съдът, решаващ всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите условия за ползване, е този, под чиято юрисдикция се намира седалището на Hettich Management Service GmbH.

В случай на несъответствия между версията на английски език и тези на други езици на Условията за ползване, английската версия се счита за валидна.